Reagimi i këshilltarit Basri Mehmedaliu në mbledhjen e 14-të të këshillit të komunës së Tetovës

Fjalimi i këshilltarit të Lëvizjes BESA në komunën e Tetovës, Basri Mehmedaliu, në mbledhjen e 14-të të këshillit të komunës, ku në rend dite ishte propozim buxheti për vitin 2019.

“Buxheti ka nje rol te rendesishem si instrument financiar nga se permes tij behet planifikimi I te hyrave dhe shpenzimeve publike se ku duhet te alokohen keto mjete.
Para nesh kemi buxhetin per v.2019, perpara se te analizohet ky buxhet, ku ne kete vit nga vitet e kaluara kemi ulje te buxhetit diku per 358.8000.000den,(5.800.000€), se pari desha tebej nje krahasim me realizimin buxheteve paraprake qe i kemi me llogari perfundimtare, ku ne kete rast kemi te bej me v.2017.
Nese I marim per baze realizimin e buxhetit per v.2017 si dhe 3kuartalet e ketij viti qe ende ska perfunduar, kemi nje perqindje te ulet ne realizimin e ketyre 2viteve.
Komuna e Tetoves ka realizuar te hyra kapitale ne v.2017, 26.000.000den diku 8.8%, kurse edhe ne 3kuartalet e v.2018 realizimi eshte 28.8%.
Kurse ne v.2018 keni planifikuar te hyra kapitale me te ulta nga 2vitet paraprake duke i zvogeluar ne 84.000.000den qe i biediku 31% realizim, qe ne kete rast mund tengritj vetem ne perqindje, por jo edhe ne realizim.
Po te analizojme edhe shpenzimet kapitale per v.2017 me llogari te mbyllura, realizimi kaqene 20.8%.
Edhe ne 9mujorin e v.2018 dmth deri me 30.09.2018 i kemi te dhenat realizimi ka qene diku 35%.
Duke bere nje analize ne parashikimin e v.2019 te shpenzimeve kapitale dhe nese e perpjestojme me realizimin e vitete paraprake, perqindja i bie te jete diku nga 35% – 40%, qe do te thote realizimi pritet te jete i njejte.
Situate te njejte kemi edhe me mallrat, sherbimet, subvencionet dhe tranferet ku ne baze te realizimit te viteve paraprake me planifikimet e v.2019 do kemi realizim shume te ulet 25% – 30%.
Pyetja eshte se perse edhe pas zvogelimit te buxhetit, perseri realizimi do jete shume i ulet?!
Nese buxheti i vitit te ardheshem nuk miratohet ashtu sic parashikohet gjithmone ne fund te vitit, perseri do tikemi te njejtat pasoja per qytetaret e Tetoves. “

besabese